Adult's grading 2014

Adult's grading 2014
From left to right - Sensei Jason, Sensei Nigel, Sensei Nathaniel, Sensei Mike.

Index Previous Next